چهارشنبه 2 خرداد 1403  

افکارسنجی

شرح وظایف واحد افکارسنجی و مدیریت اذهان عمومی:.

·       بررسی اخبار حوزه سلامت در جراید و ارسال آن از طریق ایمیل به ریاست و مسئولان دانشکده

·        پاسخگوئی و پیگیری شکوائیه های مردمی

·        بررسی و پیگیری روزانه پیامک های ارسال شده به سامانه پیامک

·        بررسی و پیگیری روزانه مکاتبات صندوق های ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده

·       انجام نظرسنجی دانشکده و ارسال نتایج تحلیلی به ریاست