چهارشنبه 2 خرداد 1403  

امور مناسبت ها

شرح وظایف امور مراسم و مناسبت ها: .

·      مدیریت  برگزاری مراسم و مناسبتها و هماهنگی با واحد مربوطه و تیم اجرایی

·       تهیه برنامه مراسم و مناسبتها

·       تهیه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها

·       برنامه ریزی و برگزاری مراسم مذهبی، راهپیمائی ها و تجمعات