چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

معرفی .

حسین کاید خورده
مدیر روابط عمومی
کارشناس مدیریت فرهنگی
شماره تلفن همراه: 09163109561
----------
عبدالحسین دریس
کارشناس سمعی بصری
کارشناس حرفه‌ای مدیریت گردشگری
شماره تلفن همراه: 09360577900
---------
رضا لطفی‌نیا
کارشناس روابط عمومی
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تلفن همراه: 09383889638
---------
بشیر فرهانیان
کارشناس روابط عمومی
کارشناس علوم سیاسی
شماره تلفن همراه: 09331806144
---------
علی خشایار
کارشناس سمعی بصری
کارشناس مهندسی یرق قدرت
شماره تلفن: 09169357293
----------
امین جوکار
کارشناس رسانه
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
شماره تلفن همراه: 09363099339
----------
سهراب منصوری‌زاده
کارشناس سمعی بصری
کارشناس مهندسی معماری
شماره تلفن همراه: 09385685868